سند توسعه اجتماعی

تدوین برنامه جامع راهبردی اجتماعی فرهنگی استان یزد

کارفرما: استانداری یزد

تاریخ شروع پروژه: 89/07/01

تاریخ پایان پروژه: 91/04/05

 بیانیه مأموریت:

«مأموریت»، مقصود، ارزش‌هاي اصلي سازمان و حوزه عملكرد آن را مشخص مي‌نمايد. در واقع، عبارتي است كه دليلِ وجودِ سازمان (يا فلسفه وجودي آن) را بيان مي‌دارد. بيانيه مأموریت دليل وجود سازمان است. اين بيانيه در واقع به اين سؤال پاسخ مي­دهد كه چرا سازمان وجود دارد. هر جزء تشكيل‌دهنده بيانيه مأموریت از اهميت خاصي برخوردار بوده، از اين­رو حتي برخي كلمات نقش حياتي در بيانيه دارند. با توجه به این‌که متولیِ اصلی پیاده‌سازی برنامه توسعه فرهنگی اجتماعی در استان، استانداری و اعضای کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان و ادارات عضو آن‌هاست، در این‌جا رسالت یا بیانیه مأموریت بر همین اساس ذکر شده است:

ادامه مطلب: سند توسعه اجتماعی