گزارش عملکرد یک ساله شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در مرکز رشد (فناورهای نرم) یزد

گزارش عملکرد یک ساله شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در مرکز رشد علوم انسانی و هنر (فناورهای نرم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش یک ساله مطالعات راهبردی و تحول در مدیریت مرکز رشد علوم انسانی و هنر (فناورهای نرم)، انجام شده توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در قالب لینک قابل مشاهده است. لازم به ذکر است، این فعالیت ها در سال 95 صورت گرفته و در سال 96 هم ادامه دارد.