جلسه شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری های نرم

 

 

 

 

 

 

جلسه شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری های نرم  در روز چهار شنبه مورخ 21 بهمن 94 ساعت 14 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد، با حضور آقایان پورسراجیان، شکوهی، قویدل، دهقانی‌زاده، حسینی‌پور، امین مقدم و هم چنین آقایان مدرسی، سهیلی پور، کاغذگران، ابهجی، امراللهی و خانم نجفیان از شرکت پرنیان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، آقای مدرسی گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در بخش مطالعات مرکز رشد شامل فعالیت های انجام گرفته در بخش مطالعات نظری، از جمله مفهوم پردازی از مرکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، تجاری سازی و فناوری‌های نرم ارائه داده و در ادامه آقای سهیلی پور نیز به عنوان مدیر مرکز رشد فناوری‌های نرم و علوم انسانی، شرحی از فعالیت های مدیریتی و اجرایی مرکز رشد را به حاضرین در جلسه گزارش داد. پس از آن، اعضای شورای سیاست گذاری، هر یک نظرات خود را در مورد مسائل مطرح شده بیان کردند. در پایان جلسه دو سؤال از طرف تیم مطالعاتی طرح مطالعاتی مرکز رشد مطرح و از اعضای شورا خواسته شد پاسخ های خود را ارائه دهند. دو سؤال مذکور به شرح زیر است:

- نظر خود را در مورد تغییر نام مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی به مرکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم بیان فرمایید؟

- آیا با تشکیل شورایی با حضور نمایندگان دانشکده های علوم انسانی یزد دانشگاه یزد و همچنین کمیته ارتباط مرکز رشد با دانشگاه موافق هستید؟

پس از ارائه پاسخ های اعضای شورا و بحث و گفتگوهای متقابل در نهایت تصمیم بر آن شد تا اصطلاح علوم انسانی از نام مرکز برداشته شده و  به مرکز رشد فناوری‌های نرم تغییر یابد.

همچنین اعضای شورا در خصوص تشکیل شورایی با حضور نمایندگان دانشکده های مختلف علوم انسانی در رابطه با تعامل مرکز رشد با صنعت و دانشگاه یزد، موافقت کردند.