گزارش اولین جلسه شورای راهبری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)

اولین جلسه پروژه اتا، در تاریخ 22 خرداد92  و در شرکت قلم ایساتیس یزد برگزار شد. در این جلسه، طرح پژوهشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی معرفی شد و فعالیت های آتی این گروه تشریح گردید.

ادامه مطلب: گزارش اولین جلسه شورای راهبری پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)

گزارش جلسه دوم شورای راهبردی پروژه اتا

این جلسه در تاریخ 2 مرداد 1392 در شرکت تدبیر و توسعه پرنیان برگزار شد که به بررسی کارگاههای آموزشی، موانع توسعه، مکانیزم های ارزیابی پرداخت حاضرین این جلسه...

 

ادامه مطلب: گزارش جلسه دوم شورای راهبردی پروژه اتا