شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما

پهمانگونه که مستحضرید، تاکنون 30 شعار در قالب 3 پیامک ارسال گردیده است و به نظرسنجی گذاشته شد. در این گزارش، نظرات افراد موثر در توسعه اجتماعی فرهنگی استان، بررسی و جمع بندی شد که به صورت جدول و نمودار منعکس گردیده است.  

در گام آتی برای جمع بندی نظرات، جلسه کارشناسی با هدف استخراج شعار نهایی برگزار خواهد شد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب: شعارهای سند توسعه اجتماعی استان یزد از دیدگاه شما

جلسه با مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در خصوص فاز اجرایی سند توسعه اجتماعی-فرهنگی

این جلسه در روز یک­شنبه مورخ 19/3/92، با حضور مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری و مشاور طرح تدوین برنامه راهبردی سند توسعه اجتماعی، برگزار شد.

ادامه مطلب: جلسه با مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در خصوص فاز اجرایی سند توسعه اجتماعی-فرهنگی