کارگاه آموزشی شهرستان خاتم

این کارگاه یک روزه در روز سه شنبه مورخ 9/10/93 ساعت 8 الی 13 در سالن فرمانداری شهرستان خاتم، با حضور مدیر کل محترم برنامه ریزی استانداری یزد جناب آقای دهقانی­زاده ، جناب آقای مهدی دهقان و جمعی از مدیران کمیته های مختلف شهرستان خاتم برگزار شد. در ابتدای کارگاه آقای سید محمدعلی مدرسی مفاهیمی همچون توسعه، استراتژی و برنامه­ریزی استراتژیک را به حاضرین کارگاه آموزش و برای هر کدام از مفاهیم مطرح شده کار کارگاهی انجام شد.