جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی

 

این کارگروه در روز سه ­شنبه مورخ 26/5/95 رأس ساعت 10 صبح با حضور اعضای برگزار گردید. در این جلسه رییس محترم کارگروه اجتماعی فرهنگی پروژه تسهیل­ گری و ظرفیت سازی برای اجرای پروژه­ های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالا دستی پروژه بین­المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد با رأی اکثریت اعضای انتخاب و مقرر گردید که حکم نام برده از طرف فرماندار محترم شهرستان بهاباد صادر گردد. مصوبات جلسه کارگروه فوق به شرح ذیل است: 

- صدور حکم رییس محترم کارگروه اجتماعی فرهنگی پروژه تسهیل ­گری و ظرفیت­ سازی برای اجرای پروژه ­های مدیریت جامع حوزه آبخیز و سند بالادستی پروژه بین ­المللی منارید در حوزه آبخیز بهاباد آقای دکتر خادمی رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد از طرف فرماندار محترم شهرستان بهاباد؛

- حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی در جلسه بعدی کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان بهاباد؛

-  تعیین زمان برگزاری هفته فرهنگی ورزشی بهاباد در سطح شهرستان؛

- اعلام زمان دقیق برداشت زعفران در شهرستان توسط جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد جهت برگزاری هفته فرهنگی ورزشی بهاباد؛

-  لیستی از اقدامات قابل ارایه در هفته فرهنگی ورزشی بهاباد از طرف اعضای کارگروه تهیه و در جلسه بعدی گزارش گردد؛

- جلسه بعدی کارگروه اجتماعی فرهنگی در هفته دو شهریور برگزار خواهد شد.

 

 

مجموعه منارید بهاباد