دانلود خلاصه گزارش پروژه منارید بهاباد

پروژه بینالمللی مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منارید 1) از سال 2010 میلادي در ایران با مشارکت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور به نمایندگی از دولت ایران، برنامه توسعه ملل آغاز به کار کرده است. هدف نهایی پروژه، توسعه مدیریت (GEF) و تسهیلات جهانی محیطزیست (UNDP) متحد یکپارچه منابعطبیعی تجدیدشونده با توجه به سازگاري با شرایط اقلیمی و منافع محیطزیست جهانی است، همچنین پروژه در پی آن است که از ظرفیت زیستبومها در جهت تأمین معاش مردم محلی حفاظت نماید. این پروژه اکنون به نیمهراه فعالیتهاي خود رسیده است و طبق قوانین تسهیلات جهانی محیطزیست، پروژههاي شریک با این مجموعه در میانه فعالیت، توسط گروه متخصص ارزیابی بررسی میشود. طی این ارزیابی، مرتبط بودن فعالیتهاي پروژه با اهداف مصوب آن، کیفیت طراحی پروژه و اقدامات آن، کارایی و تأثیرپذیري اجراي پروژه در طی زمان، پایداري و تکرارپذیري اقدامات پروژه توسط گروه ارزیابی موردمطالعه قرار گرفته است.

 

پروژه منارید در بهاباد

شناسایی پروژه های اجرایی منارید در پایلوت‌های روستایی بهاباد-یزد

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

تاریخ شروع پروژه: 94/07/05

تاریخ پایان پروژه: 94/09/05

 

چالش­های جهانی زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن منابع طبیعی تمام زندگی بشر در کره زمین را با مخاطره مواجه کرده است. نهادهای غیردولتی، دولت­ها و سازمان­های جهانی به تکاپو افتاده­اند و قوانین و طرح­های زیادی در نظر گرفته‌اند. یکی از آن­ها، طرح منارید است که توسط واحد عمران سازمان ملل (UNDP) و حمایت­های صندوق محیط‌ زیست جهانی (GEF)در 7 کشور شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله ایران (استان­های یزد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه) با همکاری سازمان جنگل­ها، مراتع و آب­خیزداری تحت عنوان «تقویت و ارتقای سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی» در حال اجراست. چهار روستای آسفیج، (وحدت آباد)، کمکوئیه، بنستان، و کریم­آباد در حوزه آب­خیز بهاباد استان یزد در اجرای این پروژه درگیر هستند. به منظور ارزیابی میزان موفقیت پروژه‌های انجام شده توسط منارید در پایلوت بهاباد، شاخص‌های کلیدی موفقیت پروژه در دو دسته شاخص‌های عملکرد و نتیجه و در چهار محور (1) معیشت، (2) مدیریت آب، (3) محیط زیست و منابع طبیعی و (4) آموزش، مشارکت و انسجام سازمانی، بر اساس شاخص‌های کلیدی موجود در سند پروژه منارید گردآوری شده است. مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها و تاثیرگذاری آن‌ها با استفاده از ارزیابی شاخص‌های کلیدی پروژه انجام خواهد شد. تحلیل شاخص‌ها، حضور مؤثر در محل اقدامات روستاهای هدف و جمع‌بندی فعالیت‌ها و دستاوردهای پایلوت طرح منارید جزء اهداف پروژه «شناسایی پروژه‌های اجراییمنارید در پایلوت‌های روستاییبهاباد –یزد» می‌باشد.