پروژه منارید در بهاباد

شناسایی پروژه های اجرایی منارید در پایلوت‌های روستایی بهاباد-یزد

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

تاریخ شروع پروژه: 94/07/05

تاریخ پایان پروژه: 94/09/05

 

چالش­های جهانی زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن منابع طبیعی تمام زندگی بشر در کره زمین را با مخاطره مواجه کرده است. نهادهای غیردولتی، دولت­ها و سازمان­های جهانی به تکاپو افتاده­اند و قوانین و طرح­های زیادی در نظر گرفته‌اند. یکی از آن­ها، طرح منارید است که توسط واحد عمران سازمان ملل (UNDP) و حمایت­های صندوق محیط‌ زیست جهانی (GEF)در 7 کشور شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله ایران (استان­های یزد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه) با همکاری سازمان جنگل­ها، مراتع و آب­خیزداری تحت عنوان «تقویت و ارتقای سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی» در حال اجراست. چهار روستای آسفیج، (وحدت آباد)، کمکوئیه، بنستان، و کریم­آباد در حوزه آب­خیز بهاباد استان یزد در اجرای این پروژه درگیر هستند. به منظور ارزیابی میزان موفقیت پروژه‌های انجام شده توسط منارید در پایلوت بهاباد، شاخص‌های کلیدی موفقیت پروژه در دو دسته شاخص‌های عملکرد و نتیجه و در چهار محور (1) معیشت، (2) مدیریت آب، (3) محیط زیست و منابع طبیعی و (4) آموزش، مشارکت و انسجام سازمانی، بر اساس شاخص‌های کلیدی موجود در سند پروژه منارید گردآوری شده است. مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه‌ها و تاثیرگذاری آن‌ها با استفاده از ارزیابی شاخص‌های کلیدی پروژه انجام خواهد شد. تحلیل شاخص‌ها، حضور مؤثر در محل اقدامات روستاهای هدف و جمع‌بندی فعالیت‌ها و دستاوردهای پایلوت طرح منارید جزء اهداف پروژه «شناسایی پروژه‌های اجراییمنارید در پایلوت‌های روستاییبهاباد –یزد» می‌باشد.