ارزش‌های پرنیان

  • الزام به هم سویی منافع شرکت با منافع ملی و بشری براساس ارزش های جهان‌شمول
  • تعهد به ایجاد ارزش افزوده به مشتری (موفقیت مشتری، موفقیت ماست.)
  • صداقت در هر شرایطی (دروغ نباید گفت و هر راستی نشاید گفت)
  • الزام به قانون‌مداری
  • مسؤولیت‌پذیری
  • تواضع در برابر حقیقت
  • خشنودی، سعادت و رضایت مشتری، کارکنان و سهامداران