اعضای پرنیان

از آنجا که بنیان شرکت بر فعالیت‌های فکری کلان و نوآورانه قرار گرفته است، لذا، جذب منابع انسانی خلاق و توانمند، به کارگیری و ارتقای آنان، از مهم‌ترین رویکردهای سازمان است. این مجموعه، دارای شبکه ارتباطاتی گسترده با متخصصین نخبه توانمند در هر کجای کشور است، اما تاکید خود را بر درونی سازی دانش و ارتقای منابع انسانی شرکت به جای تکیه بر منابع بیرونی دانش و متخصصان خارج از شرکت نهاده است. گرچه درونی‌سازی دانش در ابتدای امر از سرعت کارها کاسته بود، اما منجر به تعهد هر یک از اعضای سازمان به ارتقای کیفیت گردید و شرکت توانست از طریق فرآیند یادگیری مستمر، دانش را درونی و به مزیت رقابتی خوبی برسد. در عین حال شرکت تدبیر و توسعه پرنیان امکان آن دارد تا بنا به نیاز در پروژه‌های مختلف با برجسته‌ترین متخصصین مربوطه در سطح کشوری برای انجام بهتر پروژه‌ها همکاری کند.

 • علی­رضا ابهجی: کارشناس ارشد آینده­ پژوهی- دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ریاضی- دانشگاه یزد
 • سیدمحمدعلی مدرسی: کارشناس مدیریت استراتژیک و دانش آموخته­ ی پزشکی
 • منیره میرجلال­ الدینی: کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی- دانشگاه آزاد کرج، کارشناسی ادبیات انگلیسی- دانشگاه یزد
 • مجتبی امراللهی: کارشناس ارشد علوم سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی علوم سیاسی- دانشگاه یزد
 • حسن فلاح مدواری: کارشناس ارشد جمعیت شناسی- دانشگاه یزد، کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه یزد
 • زهرا پیرمرادیان: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری- دانشگاه آزاد یاسوج، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری- دانشگاه پیام نور رضوان­شهر
 • امیر کفاش: دانشجوی دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی - سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی –دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی –دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نازنین نجفیان: کارشناس علوم سیاسی- دانشگاه یزد
 • مجید کاغذگران:دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت-دانشگاه پیام نور،کارشناسی آمار - دانشگاه یزد
 • سیدمحمدهاشم حکیمی: کارشناس ارشد مدیریت- دانشگاه پیام نور یزد، کارشناسی مهندسی برق- دانشگاه یزد (پاره­ وقت)
 • سیده کیانوش­فرد: کارشناس حساب­داری و امور اداری