استراتژی های شرکت

شرشرکت تدبیر و توسعه پرنیان مأموریت خود را ارتقای وضعیت توسعه پایدار جوامع و ارزش‌آفرینی برای سازمان‌ها به عنوان یاری بینش‌مند، هوشمند، دانا، مطمئن و همراه برای آن‌ها از طریق پژوهش، مشاوره، آموزش، طراحی نرم‌افزار و تسهیل‌گری در مفهوم‌پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی‌های موفق می‌داند.

1- ارایه راه حل جامع به مشتری تا رسیدن به موفقیت و نتیجه مورد انتظار خود

2- بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در ایجاد بستر جذاب برای برقراری ارتباط بین مشاوران و بهره برداران به صورت چرخه های زایا و پایا

3- ورود به فضای بین المللی و بازار جهانی مشاوره

4- جهت گیری به سمت گستردگی بازار و هدف قرار دادن مشتری های خرد تا کلان

5- به دست دادن مدل های خاص شرکت و ارتقای دایم آن ها

6- گرفتن نیروهای جدید، آموزش آن ها و واگذاری کار به آن ها

7- توجه به مبحث سرمایه گذاری به عنوان یک راه ممکن و مطلوب برای موفقیت بیشتر شرکت

مطابق اساسنامه، موضوعات فعالیت شرکت عبارت‌اند از؛

1 - معماری سازمانی، مهندسی مجدد و برنامه‌ریزی راهبردی و کاربردی

2 - مدیریت و توسعه منابع انسانی به خصوص در استعدادیابی و پرورش استعدادها در زمینه رهبری سازمانی، کارآفرینی، اشتغال مولدِ پایدار و مانند آن‌ها

3- مدیریت امور اشتغال، کار و کارآفرینی به خصوص از طریق طراحی، راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی به ویژه از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 4- مدیرت پروژه و مشاوره مدیریتی

 5- مطالعات پیاده‌سازی و مدیریت طرح­های دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک و امثال آن‌ها.

6- انجام پروژه‌های مرتبط با  GIS(سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) و کلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طراحی شبکه، سایت و پیاده‌سازی آن­ها