گواهی حسن انجام کار

 گواهی های حسن انجام کار پروژه های انجام شده توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان

عنوان پروژه کارفرما
استفاده‌ راهبردی از سازمان‌های مردمنهاد برای‌ کاهش مصرف انرژی‌ در جامعه و صنعت استفاده‌ راهبردی از سازمان‌های مردمنهاد برای‌ کاهش مصرف انرژی‌ در جامعه و صنعت شرکت برق منطقه ای استان یزد
مطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی انواع صنایع انرژی بر، سود و زیان آن در سایر کشورها و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن‌ها در منطقه یزد با محوریت فولاد شرکت برق منطقه ای استان یزد
سند چشم انداز شهرستان خاتم فرمانداری شهرستان خاتم
ارزیابی تاثیرات اجتماعی انتقال و ساماندهی کوره های آجر یزد و اشکذر موسسه کوثر یزد
مطالعه و تدوین برنامه راهبردی و پیاده سازی آن به منظور تقویت و انسجام سازمانی در مدیریت یکپارچه منایع طبیعی در حوزه آبخیز بهاباد سازمان کشاورزی استان یزد
راه اندازی و مدیریت باشگاه کارآفرینی موسسه آموزش عالی آزاد جواد