Social Development Document

 بیانیه مأموریت:

«مأموریت»، مقصود، ارزش‌هاي اصلي سازمان و حوزه عملكرد آن را مشخص مي‌نمايد. در واقع، عبارتي است كه دليلِ وجودِ سازمان (يا فلسفه وجودي آن) را بيان مي‌دارد. بيانيه مأموریت دليل وجود سازمان است. اين بيانيه در واقع به اين سؤال پاسخ مي­دهد كه چرا سازمان وجود دارد. هر جزء تشكيل‌دهنده بيانيه مأموریت از اهميت خاصي برخوردار بوده، از اين­رو حتي برخي كلمات نقش حياتي در بيانيه دارند. با توجه به این‌که متولیِ اصلی پیاده‌سازی برنامه توسعه فرهنگی اجتماعی در استان، استانداری و اعضای کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان و ادارات عضو آن‌هاست، در این‌جا رسالت یا بیانیه مأموریت بر همین اساس ذکر شده است:

ما سازمان‌های فرهنگی اجتماعی استان یزد با یک‌دلی، هم‌راهی و هم‌کاری با یکدیگر و جلب مشارکت و همکاری مردم استان، در راستای انجام وظایف خود، مأموریت خود را ارتقای کلیه شاخص‌های فرهنگی اجتماعی استان یزد برای رفع فقر، ایجاد سلامت و عدالت اجتماعی، شکوفایی، رشد، سعادت و تعالی کلیه مردم استان و سرآمدی یزد در ایران و قرار گرفتن در حد بالاتر از استانداردهای جهانی، از طریق مدیریت پاسخ‌گو، هدف‌محور، بهره‌ور و نتیجه‌گرا، راهبردی و عملیاتی و تأمین شرایط و زیرساخت‌های مناسب فرهنگی اجتماعی می‌دانیم.

2-  بیانیه آرمان یا چشم‌انداز توسعه

آرمان یا چشم‌انداز تصور ذهني از آينده جذاب، نو و دانش‌پايه است كه دامنه آن مي­تواند از واقع‌گرايي تا خيال‌پردازي باشد. بنابراين مي‌توان آرمان را خواسته قلبی تلقي كرد كه به دليل جذابيت، عاملي انرژي‌زا براي تحرك فردي و يا سازماني است تا وضعيتي نو پديد آيد.

یزدِ 1404، الگوی تمدن ایرانی- اسلامی و پایگاه اثرگذار عصر اطلاعات و فرهنگ در ایران و خاورمیانه

استان یزد در 14 سال آینده، دارای ویژگی‌های زیر است:

-         امن، سالم، توسعه یافته، پايدار، پویا، منسجم، میراثی و جهانی با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت، فراغت، شکوفایی استعدادها، جذب دانشجو و توریسمِ تاریخی، تجاری و درمانی

-         شناخته شده در سطح کشور با سه صفت برجسته علم، ایمان و عمل

-         یکی از دروازه‌های‌ اصلیِ ورودِ خاورمیانه و آسیای میانه به عصر اطلاعات و فرهنگ و تبدیل به پایگاه مهم آن و

-         دارای مردمانی شناخته شده به عنوان افرادی بااعتبار از لحاظ اخلاقی و مالی، در هر جای جهان که باشند.