Healthy Family and Decreasing Divorces

چشم انداز

یزد 1404، الگوی خانواده سالم و بالنده در ایران که همه اعضای آن خواهان و کوشا در پیوند، پویایی و پایایی خانواده‌اند و از این طریق طلاق به حداقل ممکن می‌رسد.

* پاره‌ای از ویژگی‌هایِ اصلی خانواده سالم و بالنده:

1.       سطح ارزش و احترامي كه هر فرد براي خود قايل است در حد معقول و منطقي است.

2.       ارتباط‌ها مستقيم،‌ واضح، صريح و مبتني بر درست‌كاري است.

3.       قواعد با توجه به ارزش‌های اسلامی مبتنی بر رعایت عدالت، قابل انعطاف، انساني، منطقي و دست‌خوش تغيير است.

4.       پيوند با جامعه در چارچوب ارزش‌های اسلامی سازنده و باز، سالم و اميدبخش است.

  رسالت و مأموریت

«ما سازمان‌های فرهنگی اجتماعی و قضایی استان یزد از طریق هماهنگی و به کارگیری اثربخش کلیه ظرفیت‌های سازمانیِ خود و با به حداکثر رساندن مشارکت‌ها و هم‌کاری‌های مردمی و خانواده‌ها، ارتقای سطح خانواده سالم و در پی آن کاهش طلاق در استان یزد را از اولویت‌های کاری خود می‌دانیم که این مهم را با افزایش مستمر آگاهی و توان‌افزایی سازمان‌های دولتی و قابلیت‌های مردمی، خانوادگی و اجتماعی و ایجاد ساختار و بستر مناسببرای خانواده سالم و بالنده به انجام می‌رسانیم».