Studying Energy Consuming Industries

عنوان طرح:

"مطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی انواع صنایع انرژی­بر، سود و زیان آنان در سایر کشورها

و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن­ها در منطقه یزد"

کارفرما:

شرکت برق منطقه­ای یزد

تاریخ شروع:

مهرماه 93

اهمیت انرژی در دهه­های اخیر سبب شده است که به عنوان یکی از عوامل موثر تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسایل اقتصادی کشور داشته باشد بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می­شود و از سوی دیگر استفاده نامناسب و غیرکارا از آن منجر به پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حتی غیراقتصادی می­شود. آمار شرکت برق منطقه­ای یزد نشان می­دهد حجم عظیمی از افزایش برق تولیدی استان را، واحدهای صنعتی پرمصرف به ویژه صنعت فولاد به خود اختصاص داده­اند. از آنجا که صنایع انرژی بر، آلاینده، کم­کاربر رو به افول از نظر سودآوری هستند  آشنایی با تجربیات کشورهای مختلف با میزان پیشرفت متفاوت و شرایط اجتماعی- اقتصادی مشابه یا متفاوت کمک می­کند تا عوامل کلیدی و تاثیرگذار در هر کشور را شناسایی کرده و با بهره گیری از تجارب جهانی متناسب با شرایط کنونی عملکرد بهتری داشته و چرخ اختراع شده مجددا اختراع نشود. بر این اساس در پروژهمطالعه و بررسی روند استقرار و تعطیلی انواع صنایع انرژی­بر، سود و زیان آنان در سایر کشورها و پیشنهاد رویه مناسب استقرار یا تعطیلی آن­ها در منطقه یزد تلاش شده است تا با نگاهی تاریخی به سیر تحول صنعت فولاد در کشورهای پیشرو از جمله چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، هند و غیره در این حوزه، ایده های موفق را استخراج نموده و با کاربست آن در صنعت فولاد استان، ضمن آینده­نگری، برنامه­ای مشخص و ایده­آل را در پیش پای این صنعت در استان باز نماییم.